H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                H.C. Andersens  69 års fødselsdag  1874

 


  

H.C. Andersens dagbog  den 1. april 1874.

Onsdag den 1ste. Føler mig ganske ilde i Dag; Knugen om Mellemgulvet. Veiret graat og regnfuld; der kom ingen Hr Vestrup for at gaae med mig, heller ikke Barberen indfandt sig. Jeg fik imidlertid Besøg af Fru Puggaard som bragte mig en dellig Bouquet Roser og to Urtepotter med Violer. Hun vilde i Dag gratulere til imorgen. Med Posten kom i en Pakke fra Italien Violer og Gamelier; jeg kjendte paa Udskriften at det var fra Fru ]ericau i Rom. Blomsterne vare aldeles fladtrykte og knækkede, uagtet de vare svøbte i Bomuld, men Farverne vare der og flere af de grønne Blade, ligesom Violerne vare friske. Nu overraskedes jeg ved et Besøg. Frøken Anna Bjerring traadte ind i Stuen; hun var imorges kommet til Byen og boede i Uttenreiters Hotel, hun var meest kommet for at hilse paa mig .. min Fødselsdag, sagde hun. Hos Dronning..havde hun allerede været, Hendes Majestæt havde talt særdeles venligt om mig, ligesaa Comtesse Reventlau. Frøken Bjerring bragte mig en lille Bouquet fra Vensyssel. Jeg blev træt ved at tale saameget.og følte Smerter. Efter hende kom Fru Pastorinde Vedel fra Søllerød, H artmanns Datter hun bragte ogsaa en lille Bouket. Da hun var borte kom Fru Gonferentsraadinde Koch. Fik sendt fra Delbanco: Træk af Thorvaldsens Konst..er og Omgangsliv af Carl Frederik Wilckens. Blomster fra Rom
sendtes mig af Fru Jericau.

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1874.

Torsdag den 2den April. Det er netop i Dag Skjærtorsdag,som da Slaget blev holdt paa Reden. Jeg var meget alvorsfuldt stemt paa denne min 69 Aars Fødselsdags Morgen og
følte mig slet ikke vel. Da jeg kom til Vinduet, laae Skibet udenfor med udhængte Flag, men Danebrog var paa halv Stang, det var Dødstegnet, og ikke glædes Tegnet, det for
stemte mig og jeg tog det som et ondt Varsel uagtet jeg kjærnpede mod denne Overtro, jeg udtalte det .. Venner som kom og de søgte at forklare det ved at det var den stille Sorgens Uge eller at Skibets Fører havde det saa for en eller anden afdøds Skyld. Eckardt og Scharf kom med en smuk Skaal, i hvis Bund var malet friskt Bøgeløv, Anemoner og Violer. Fra Cultusministeriet laae et hjerteligt Brev til mig underskrevet Hall, det mældte mig at Kongen den 31 Marts havde udnævnt mig til Conferentsraad, men at Diplomet skulde udstedes under Datoen den 2den April. Den kjære, velsignede Konge har igjen villet forundt mig en Glæde. Jeg fik ikke Lov imorgenstunden at komme ind i min forreste Stue, Frøknerne Ballin havde der arangeret noget festligt. En ung Student........ havde malet to Børn der rakte en levende Bouquet ud af Billedet, uden om de to vare flere Eventyr Figurer anbragt.Nattergalen med sin Chineser, Tommelise, Toppen og Boldten &, øverst Storken med udbredte Vinger. Et heelt Blomster Flor stod paa Gulvet foran, Azalie fra Fru Koppel, et blomstrende hvidt Træ fra Frøknerne, mørkerøde Roser fra Fru Ruben, lyserøde fra Candidat Oksen. Et heel Blomsterbord fra Fru Melchior; mange Bouquetter, fra Sophie og Juliette Price, Fru Bille, Fru (Carl) Reitzel, Fru Lund & &. Guldsmed Mikkelsen sendt.. mig virkelige Paaskeæg med Indskrift: røde Kinder ! - Sundhed den 2. April I874; »til Eventyrets Konge«. Svovlstikker fra Frøken Sophie Melchior, en Kasse med d eau de Cologne fra Israel Melchior. Der kom Telegram fra Carl Melchior i Aarhuus, fra Familien Brandt i Amsterdam, fra Boghandler French i Leipzig og fra den: grevelige Familie paa Holsteinborg. Besøg fulgte Besøg: Gade og Frue, Professor Scharling, Bournonville, Sophus Bauditz med Blomster, ligesaa Student Winther; Fru Bloch og William Bloch, Jonas Collin, Apotheker Benzon, Henriques og Frue, Døttre og den ældste af Sønnerne. Klokken omtrent fire kom i øsende Regn, Kronprindsen gaaende med Paraply og lykønskede mig til Dagen og den anden April, hilsede fra sine Forældre og sin Hustru. Vi talte længe sammen og da jeg vilde vise ham mit Skjermbræt som jeg havde svært ved at bære, fra Sovekammeret ind, kom Kronprindsen og bar for mig. Medens han var og saae det kom Etatsraad Collin med Kone, hun vilde ikke gaae ind da hun hørte Kronprindsen var her, med Etatsraaden gik .. ind og vi tre talte da sammen. Da Kronprindsen var borte kom Fru Collin ind. Klokken 5 hentede mig Melchiors Vogn og halv sex gik vi tilbords. Der var Blochs, Billes, Lunds, William Bloch, Henriques & Bille udbragte smukt min Skaal, og fremhævede at Kongen havde givet mig den Hæders Tittel som blev givet Øehlenschlæger og Thorvaldsen. Talte om Slaget paa Rheden der laae den nuværende Slægt saa langt langt tilbage, men min Fødsel saa nær, som nu TydskIands Krig med Frankerige. Jeg takke..for Skaalen; og en Sang til mig af Nicolai Bøgh blev sjunget. Klokken halv ni kom jeg hjem, ledsaget, i Melchiors Vogn, af Jonas Collin. Der var en deilig Blomster Duft, Fru Jerichaus Cameleer fra Rom havde løftet sig noget, Farverne vare friskere; jeg hjembragte en Laurbærkrands med hvide og røde Baand, som var sat paa mit Hovede af den lille Charlotte og Poul Melchior, Violer i en Krands havde jeg af Frøken Fränkel, den unge Digter Bauditz havde bragt mig smukke Crocus, der laae flere Breve og Telegrammet fra Holsteinborg. Frøken Bjerring bragte mig i Dag et lille broderet Ther..ometer. Fru Søddring sendte to af sine Portræt Kort, bragt mig ved hendes yngste Søn Marius, den lille Fyr, som engang skrev Eventyr; han havde et freidigt godt Udseende. Skuespiller Emil Poulsen sendte mig sit Portræt- Visitkort. Hele Aftenen var jeg .. en stille, glad Stemning.

 

H.C. Andersens dagbog  den 3. april 1874.


Fredag 3 April. Igaar lidt Solskin om Morgenen, opad Dagen Regn og altid Regn, i Dag er Veiret bedre men dog graat med Byger. Besøg af Grosserer Moritz Melchior; derpaa kom Digteren Carl Andersen og hans Kone, senere Fritz Hartmann med sin unge, nette Kone. (jeg glemte anføre mellem Besøgene igaar, Digteren Munch med Frue og deres lille Datter Helga, som var klædt i norsk Jente Dragt, med løst flaggrende Haar. Hun bragte mig blomstrende Forglemmigei. ) Nu i Dag kom Rigmor Stampe, som igaar med sin Morfaer havde været paa Ellekilde og der, i Skoven, plukket Mosarter og samlet disse i en lille smagfuld Kurv som hun bragte mig. Modtog med Posten et meget smukt Digt fra en Skomagersvend. her i Byen. (Igaar fIk jeg flere Digte fra mig ubekjendte Damer) .Imorges bragte der næst Posten mig Brev fra to unge Piger i Magdeburg, som lykønskede mig til min Fødselsdag, desuden fik jeg Brev fra Nicolai Bøgh. Middag hos Conferensraadinde Koch.
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk