H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                 H.C. Andersens  66 års fødselsdag  1871

 


H.C. Andersen opholder sig i København.


  

H.C. Andersens dagbog  den 1. april 1871.

 

Løverdag den 1ste. Klart smukt Veir, med stærk kold Blæst. Et langt rart Brev fra Fru Lund i Rom; et andet med tydsk Udskrift »Herrn Andersen«, som jeg syntes bar fransk Mærke ( men det var hollandsk saae jeg senere) og ikke var frankeret tilstrækkelig, saa det skulde betales med 14 Skilling viiste jeg bort da der hverken stod H.C. eller Etatsraad eller Digter, jeg antog at det ikke var til mig, senere kom igjen de taabligste Phantasier om hvad Indholdet kunde være, at der laae maaskee noget ondt deri. Disse Griller som imellem komme i min Hjerte naar der viser sig det Mindste der er uklart; opad Dagen kom Postbudet igjen og bad mig i sin Principals Navn at aabne Brevet; det var til mig fra en Dame i Harlem Clara van der Poll ; hun vilde udtale sin »Beundring« for min »Genius«. Kjøbt 6 Flasker Viin hos Mønster. Frokost hos Melchiors.Middag hos Eduard Collin. » Vil De spise hos os paa Lørdag havde Fru Jette Collin sagt, vi vaske paa Mandag«. Jeg kom uden Anelse om at hun og hendes Mand havde arangeret den Dag i Dag forud min Fødselsdag, til Fest, Confererensraad Drevsen og Kone, Lind og Kone, vare der og Theodor mødte festklædt med hvidt Halstørklæde, Eduard udbragte min Skaal idet vi skulde reise os fra Bordet. Gik i Casino hvor Fru Hagen (Amalie Price) gav sin første Gjesterolle efter sin ulykkelige ødelæggende Sygdom; jeg saae ikke de mange Ar hun skal have i sit Ansigt, men ældre var hun blevet. Comediespillet det sædvanlige jevne og Stykket: En Tantes Ideer kjedsommeligt, jeg holdt kun en halv Time ud og gik saa. Fru Hagen blev modtaget med Blomsterbouquetter, og stor Venlighed. - Var hos Henriques og fandt hjemme som Hilsen paa min Fødselsdag imorgen fra Fru Melchior og Fru Henriques en smuk Opsats til at lægge paa Hylde Bøger og Musik, dertil en stor, smukt blomstrende Kala, fra Fru Melchior. Brev fra Claussen i Christiania med Digt, som Tak for den ham sendte illustrerede Eventyrbog. - Mit Hjerte opfyldt af Tak til Gud for alt det mig forundte Gode i dette henfarne Krigens blodige, forfærdelige Aar. Mine Digtninger Lykke Peer og det første Bind af de ved Frøhlich illustrerede Eventyr have givet mig 2200 Rdlr, jeg har dog iaar bestilt saa lidt.
  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1871.

"Den 2den April. Saa er jeg da 66 Aar ! allerede iaftes da jeg kom hjem stod i min Stue en tre Etages til at lægges Papirer og sætte Nips paa. Tidlig før jeg kom op var de to smaa Castenskjolds fra Christiansborg med en Urtepotte fuld af Nilleconvaller og Violer. fra Fru Blom en af Træpinde og Grankogle dannet sexkantet Blomsterkasse med et heelt udfoldet Bøgetræ og Skovbund, ; hvide og blaa Violer, Nelliconvaller. Lille Marie Henriques bragte mig ogsaa en smuk Blomst. Digteren Møller ( Søn af Ludvig Møller Historikeren) med Kjæreste et deiligt stort Rosentræ. Juliette Price sendt mig Blomster. Fru Melchior en deilig blomstrende Kala. Fru Collin Violer, Fru Nyrop kom selv med sin Bouquet ligesaa Hartmann, flere Blomster fra Ubekjendte. Generalinde Raasløv med Datter bragte mig en Kasse Thee fra China. Hägg en Glas Papirstrykker med Thorvaldsens Billede. Carl Bloch en Rose. Besøg hele Dagen af Reitzel og Frue  Jonna Stampe og Fru Drevsen. Fru  Ness. Frøknerne Rossing som ogsaa have sendt en Bouquet. Professor Høedt og Axel Fredstrup. Fik Telegram fra Melchior i London, fra Brandt i Amsterdam, Fru Serre i Dresden og Grevinde Holstein-Holsteinborg. Besøg og Bouquet af Fru Bille. Besøg af Digteren P. Hansen; af den unge Mand i Reitzels Boglade. Iaftes var Consert i Studenterforeningen, flere bleve til efter Klokken 12, nu er det den anden April blev der sagt, det er Andersens Fødselsdag og de klinkede foran min Buste og udbragte et Hurra for mig. Besøg af Edgar Collin. Professor N. V. Gade. Byfogeden Christensen. Viinhandler Mønster. Hos Fru Melchior spiiste jeg Frokost, Moses og Jette Melchior vare med og Hägg. Moses sendte sex Flasker Viin ( 3 Portviin 2 Marsala og een Kap-Viin) Klokken var fem da modtog jeg Telegram fra Fru Scavenius paa Basnæs. - Klokken 6 gik jeg ind til Henriques, der ½ Time havde ventet paa mig, Jeg førte Fru Henriques til Bordet og havde paa venstre Side Fru Melchior. Henriques udbragte min Skaal og jeg sagde i min Tak at jeg var et Lykkens Barn, altid vare Menneskene komne mig deeltagende imøde og efter som Gud kaldte de ældre til sig, voxte en ny Kreds som lige saa trofast sluttede sig til mig. Redacteur Bille udbragte en Skaal for mine ældste Venner, som havde forstaaet at trænge ind i mig og forstaae mig, nu var det saa let for de nye tilkommende. Adler talte, men Høedt var aldeles taus. Moses Melchior var der og meget livlig. Resten af Aftenen tilbragte jeg i Theatret, jeg kom midt i første Act af Operaen Don Juan og blev den ud. Hjemme en stærk Duft af Blomsterne."
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk