H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

              H.C. Andersens  60 års fødselsdag  1865

 


H.C. Andersen opholder i København.


 

H.C. Andersens dagbog  den 1. april 1865.


Løverdag den Iste. Ministeren Heltzen har faaet sin Afsked. Arangement Prøve paa Ravnen. Frøken Lange rask igjen og kunde altsaa nok have spillet imorgen og jeg faaet  mit Stykke paa Fødselsdagen nu staaer det til Torsdag, Fredag og Mandag. Udstillingen aabnet første Gang, jeg var der; min Buste af Bissen er der ikke, derimod Fru Jerichaus Billed hvor jeg læser for et sygt Barn. Middag hos Fru Neergaard; i Casino »Euterpe«, de unge Musikere,  iaften var det Grieg som var betydeligst.

 

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1865.


Mandag ( Red. som er søndag) den anden. Ikke tilfreds med mig selv da jeg vaagnede; havde ikke festlig Taknemligheds Følelse mod Gud, som jeg skulde. Da jeg kom ind stod fra Fru Anholm en smuk rød Camelia paa Bordet. Nu kom den unge Mand jeg skaffede Plads hos Reitzel, med sin Søster; (Reitzel kom først) Fik Blomster og to Photographier »Engelen« og »Murillos Portræt« fra Damer der havde hørt mig i Arbeider Foreningen. Clara Winding bragte mig et Rosentræ, Vinding var med. Besøg af Gade, Capitain Lønborg og hans Frue, Magdelene Hansen og Edgard Collin, Jonas Collin. Der kom en Intendant Bader, han sagde han vilde fortælle mig et Eventyr han havde for 32 Aar siden været paa Vogn med mig i Fyen og huskede at jeg til Afsked derfra vilde ind i Kroen og spise Skjørost ; mens han var kom Theatrets Chef Etatsraad Kranold; han havde haabet sagde han, iaften at  kunne gratulere mig men det skete nu ikke, jeg maatte ..til næste Aar. Fru Neergaard sendte mig en smuk Pude hvor paa i ophævet Arbeide en Svane flød paa Vandet mellem Aakander. Breve kom fra Damer der i Arbeiderforeningen havde hørt mig, der var Blomster med. Brev fra Fru Læssøe. Klokken 10 Telegram fra Fru Serre i Dresden, det var afsendt Klokken 8; det rørte og glædede mig; Veninden blev tro. Hartmann bragte mig en smuk Alperose. Groserer Melchior med Frue og Døttre kom og jeg fik en Mappe, deri Blomster fra Italien. En Pen med Brodering og gamle Collins Portræt. Fra Photograph Hansen et udmærket photographeret Portræt, men ikke nogen smuk Lighed. Middag hos Henriques, der var Hartmann med Kone, Melchiors, Musikeren Holmes fra London. Høedt med sin Moder. Juliette Price og Frøken Bouillonville, Sangerinden. Bille med Kone.Henriques udbragte min Skaal og læste et smuk Digt til mig af en Student Hansen. Jeg udbragte Hr og Fru Henriques Skaal derpaa Høedts for hans Deeltagelse for Spanierne. Tilsidst udbragte Høedt igjen en Skaal for mig og berørte med et fransk Vers, »Barndoms Dage«, vort første fortrolige Forhold, sagde at der var kommet noget Trakasseri mellem os, han vilde være satirisk, jeg holdt ikke af Kritik, men nu, vi havde ikke forandret os, men vi forstod bedre at føie os efter hinanden og vare igjen komne i det gamle gode Forhold. Jeg gik fra Henriques i Theatret hvor Luzia fra Lammermor skulde gives men det var forandret til Faust. Da jeg Klokken 10 kom hjem fandt jeg Telegraphdepesche fra Hobro, undertegnet Christensen, at en Deel Beundrere og Beundrerinder vare samlede og drak min Skaal.
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk