H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen og Hængebroen i Glorup Have

 

Hængebroen i Glorup Slotspark

Hængebroen blev opført i 1867 og er projekteret af firmaet English og Hanssen i København i 1866. Broen er opført med høje gotiske bropiller i røde blanke mursten .Der er opført et brotårn på hver side af kløften. Broen er udspændt over en dyb kløft i hvis bund der risler en lille bæk. Der har sit udspring fra Rygaard. Selve broen hang i to tykke tove af sammensnoet metaltråd. Dette tov kan stadigvæk ses i skovbunden.. Tovene bæres af af de to solide tårne ,der er bygget på hver side af kløften. En vindeltrappe fører op gennem tårnet til den øvre del., hvorfra tovene føres ned i jorden og er fastgjorte ved stærke ankere. Broen har kostet 24.000 Rdl. at bygge. Den har en længde af 140 Fod og afstanden fra bunden af kløften op til Broen er 30 Fod. 

Se flere fotos fra hængebroen

Bygningen af tårnene og hængebroen

H.C. Andersen har på sine besøg på Glorup fulgt med i bygningen af tårnene og hængebroen. I dagbogen i dagene op til indvielsen af hængebroen den 6. august 1867 hedder det :

H.C. Andersens dagbog fra den 4. og 5. august 1867

"Søndag 4. Graat Veir. Brev fra Moses Melchior og fra Reitzel. Efter Frokosten kjørte de Alle ned til Stranden ved Lundsgaard; jeg havde tidlig været nede ved Hængebroen og seet Greven og Grevindens Vaaben anbragt paa Muren tæt over Indgangen; jeg foreslog Ingeni uren Englis at sætte disse op under Karnissen som paa Raadhuset i Florenz han prøvede det, Greven Billigede denne Forandring og  takkede mig derfor; jeg gik nu op at see det, da jeg vendte hjem og mange Fremmede spadserede i Haven, saae jeg en lille Pige paa den anden Side Vandet vende tilbage for at komme om at møde mig, jeg gik hende imøde, og saa var det Sara hos Fru Heiberg der sagde mig »Mama gik derovre med Hr Lange og Frue fra Ørebækkelunde« jeg gik da til dem og viiste Fru Heiberg Haven, vi steeg ned under Hængebroen over det vippende Bræt over Bækken, hun maatte støtte sig paa mig, jeg viiste hende hele Haven, over halvanden Time gik vi, jeg førte hende saa til Vogns ; ..."
Mandag 5. Ikke ganske klart Veir, gaaet op til Broen skrevet i Anledning af Grevindens Besøg der imorgen Et Huuslivs Kjærlighed og Tro Slaaer over hver Besvær en Bro, Gjør Vandringen saa let og glad At Livet er et Skjønhedsqvad..."

 H.C. Andersen har uden tvivl på sine besøg på Glorup fulgt med i bygningen af tårnene og hængebroen. Ingeniør English som har stået for broen har åbenbart været med til indvielsen, da det fremgår af dagbogen at han dagen efter tager til København Om indvielsen af broen hedder det i :

H.C. Andersens dagbog 6.- 7. august 1867

"Klokken lidt over 6 kjørte Greven og Grevinden op til den fløttede Støtte, vi Andre og Grev Wladimir gik op til hænge Broen, hvor paa Taamene vaiede Grevindens Flag og Danebrog; samt Guirlander, jeg havde faaet Vaabnerne fløttede op under Gesimsen hvorved Taarnene syntes slankere. Rækværket af Grene tæt ved var efter mit Forslag pyntet med grønne Grene og et Teppe lagt. Et blæsende Musikchor spillede jeg troer Vift stolt paa Codans Bølge. Greven og Grevinden gik over Broen, Arbeiderne udbragte et Hurra og fra Taarnet holdt en Snedker godt og kort en lille Tale, om den Fortjeneste dette Lystværk havde været for Egnen. Vi gik derpaa op til Sophienberg ( Red: Det har nok været Sofienlund, da her var en lille bakke hvor der var en storslået udsigt) Jeg fik Grevinden at føre, vi gik hele Anlæget rundt, jeg kom særdeles træt hjem, læste dog om Aftenen og sov næsten hele Natten..."

Onsdag 7 Oppe før syv. Fik Brev fra Eduard og Jette Collin; Brev fra Fru Henriques. Grevinden var oppe at sige mig lev vel, bad mig komme et følgende Aar og blive idetmindste en Morgen. Ingenieuren Englis Hansen kjørte med til Nyborg hvor han  Kone og hendes Søster kom fra Odense ( de ere Søstre til Dandseren Hoppeg Kone) ."

H.C. Andersens brev af 16. august 1867 til Henriette Scavenius

"...Paa Glorup var Grevinden hjemme og høist godmodig og elskværdig; vi talte meget sammen og altid paa Dansk, jeg har lovet at skaffe hende i Paris en dansk Dame der kan fortsætte Øvelsen i at tale og læse vort Sprog. Haven er meget forskjønnet og den nye Hængebro et storartet, vist meget kostbart Arbeide. Broen tager sig malerisk ud mellem de store smukke Bøgetræer; den hænger mellem to gothiske Taarne fra hvilke man seer ud over Beltet til Langeland og Sjælland. Ogsaa Wladimir, men uden familie, var der; nu troer jeg endelig Grev Leon er indtruffet. Jeg reiste den 7de, Dagen efter Broens Indvielse, og tog lige til Holsteinborg;..."

H.C. Andersens brev af 17. august 1867 til Ida Koch

"...jeg var først paa Basnæs, fløi saa til Glorup i Fyen, det var i Regntiden, raat og vaadt, jeg kunde neppe røre mig i Haven uden at frygte for at miste mine Galosker i den mosede Grund, der rislede en Kilde ved hvert Skridt man gik. Haven er ellers deilig paa Glorup og under mit Ophold der, blev en ny Hængebro paa 100 Fods Længde indviet; et storartet Arbeide, det skal have kostet henved 12000 Rdlr. / Broen hænger hen over en Dybde hvor der voxe de største Ege jeg har seet, den hænger i to gothiske Taarne fra hvilke man seer over Beltet til Langeland og Sjælland....."
 

Kilde: HCA dagbøger kb.dk og HCA breve sdu.dk

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

Vift stolt paa Codans Bølge

Vift stolt paa Codans Bølge,
Blodrøde Dannebrog!!
Din Glands ei Nat skal dølge,
Ei Lynet Dig nedslog.
Du over Helte svæved,
Som sank i Dødens Favn,
Dit lyse Kors skal hæve
Til Himlen Danmarks Navn.

Fra Himlen er du faldet,
Du Danmarks Helligdom!
Did har du Kæmper kaldet,
Som Verden leder om.
Saalænge Rygtet svinger
Sig over Land og Sø,
Mens Nordens Harpe klinger,
Din Roes skal ei uddø.

Suus høit i Kampens Bulder
Om Juul, din Kæmpe bold!
Mens Tordnen om Dig ruller,
Du sjunge Tordenskjold!
Og flyver Du mod Himlen
I stolte Luers Favn,
Da nævn for Stjernevrimlen
Din høie Hvidtfeldts Navn.

Hvergang en Stjerne funkler,
En Helt Du nævne kan,
Men ingen, som fordunkler
Din store Christian.
Paa Livets Kyst han stander
I Seiersklædebon,
Hvergang en Kæmpe lander
Hos Rud og Absalon.

See dem, Du har tilbage,
De blusse ved dit Navn,
Vil for din Hæder drage
Med Lyst i Dødens Favn.
Uplettet skal du svinge
Dig over Verdens Sø,
Til Nordens Brynjer springe
Og Danmarks Hjerter dø! 

    

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk