H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Glorup på Fyn

Hovedgården Glorup skal i meget gamle dage have tilhørt familien Gjøe, men i slutningen af det 14-århundrede var den i valkendorfernes besiddelse, thi da nævnes en Henning Valkendorf som ejer. Glorups ejere i den familie var rigshofmester Christoffer Valkendorf , Tyge Brahes fjende og stifter af det kollegium for studerende i København der bærer hans navn. Han byggede både herregården og Svindinge kirke, hvorom der i kirken er indmuret en mindetavle som bærer følgende indskrift.

" Jeg haver opbygt kirken af ny. Jeg haver bekommet at Svinning Sogn under Glorups herskab. Jeg haver ladet opsætte stengærder om Glorups Fang. Af alt dette roser jeg mig intet men takker Gud men jeg glæder mig i Gud at jeg haver regjeret mine tjenere i Fred med Sagtmodighed og Kjærlighed .Gud Ske Lov.. Christopher Walkendorf. D.R.H. (Danmark Riges hofmester) "

Fra Rigshofmesteren gik Glorup i arv til hans brodersøn Henning Valkendorf og derpå til dennes søn af samme navn, som var lensmand på Odensegaard og byggede et kapel ved St. Knuds Kirke i Odense, hvor han ligger begravet. ikke længe efter gik Glorup fra familien Valkendorf over til generalløjtnant Hans Uhlefeldt, der udmærkede sig under Københavns belejring .Han ejede tillige den nær ved Glorup beliggende gård Anhof og gården Katrinebjerg på Sjælland. Han døde i 1694 og ligger begravet i det ahlefeldtske eller glorupske kapel ved Sct. Knuds Kirke i Odense. tillige med sin søn og sine hustruer af hvilke den sidste Anna Rumohr, som overlevede sin  mand i 17 år, der indrette den prægtige begravelse, som har kostet 70,000 Rdl. - ikke så lidt mere end en stor herregård på hendes tid. Til hende bejlede gehejmeråd Christian Siegfried von Plessen, men hun gav ham ikke sin hånd, derimod testamenterede hun ham Glorup efter at hendes eneste søn Christian Ahlefeldt var død i 1695 kort efter faderen.

Arvingerne efter gehejmeråd Plessens søn gehejmeråd og elefantridder Christina Ludvig von Plessen solgte Glorup til grev Chr. Fred. Otto Wedel-Jarlsberg, som dog kun ejede den den en kort tid. I1762 blev Glorup købt af Grev Adam Gottlob Moltke til Bregentved, der lod en ny smuk hovedbygning opføre. Hans enke af andet ægteskab, Sophie Hedvig von Raben,oprettede i 1793 af Glorup, Anhof og Rygaard stamhuset Moltkenborg for sin ældste søn, senere, geheime-conferentsråd og elefantridder Grev Gebhard Moltke, der i følge kongelig bevilling af 1843 antog navnet Moltke-Hvitfeldt . Han døde i 1851 på Glorup. Dennes søn gehejme-conferentsråd Grev A.G. Moltke-Hvidtfeldt, der er i 1867 var stamhusets besidder, har anvendt store summer på at gøre dette herresæde til et af de smukkeste i landet, og har omdannet og udvidet haven i en storartet og ædel stil. Blandt dens mangfoldige skønne partier må især nævnes springvandet, som i indeværende år er anlagt på en ø i den lille sø ved gården.

Vandet ledes derhen fra en meget righoldig kilde i Svindinge By .Kilden forsyner gården med vand og tjener samtidig til vanding af en del af haven. I den forrige ejers tid indeholdt haven kun foran hovedbygningen det store vandbassin med øen og høje kastanietræer, samt de uendelige lange, prægtige linde alleer . Alt udenom var et tilgroet morads, hvor en overvældende mængde skræpper bredte sig. indtrykket heraf har H.C. Andersen bevaret i sit eventyr "Den lykkelige familie" ligesom flere af H.C. Andersens eventyr og digte er blevet til i denne have.

Kilde: Illustreret Tidende 1867  www.kb.dk    08032003

 

 

 

Copyright © 2002-2008     www.visithcandersen.dk