H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H.C. Andersen har været gæst på Glorup hos  Gebhard Moltke-Hvitfeldt:  mange gange og har beskrevet  disse ophold i bl.a. sine dagbøger.

 

H.C. Andersen på Glorup 1 - 10.  november 1845. 

Den 3 November......" Det har frosset i Nat; spadseret i Haven. Op ad Dagen Solskin. En smuk Efteraars Dag, naar Løvet er af Træerne men Solen skinner paa det grønne Græs og Fuglene qvidre, kan 20 man ret bilde sig ind at det er en Foraarsdag; saaledes har den ældre Mand sine Øieblikke i Høsten, hvor hans Hjerte endnu drømmer Foraar.

Den 4 November...... "Klart Frostveir .Spadseret. Der gaaer en underlig Mumlen gjennem Skoven, den er ble­vet gammel, men Kilder og Bække unge, de svulme og sladre ; ved hvert Vindstød høres en Knittren, det er de visne Blade som falde ned. - Begyndt paa Walter Skotts Roman St Ronans Brønden. ­"........

"Den 6. Stærk Frost om Natten, alt i flere Dage Iis paa Vandet ........ -Hvorledes en Dag gaaer. Op Klokken 8 og drikker Kaffe, pudsler og skriver til Klokken 10, gaaer saa Op gjennem den lange Alee ud af Laagen paa Markveien til Holuf Gaard, seer paa Beltet og vandrer tilbage, læser, ordner syer, og Klokken 12 Frokost med et Glasportviin, hviler saa lidt, gaaer derpaa, som før en Time, det er samme Vei og den forlænges ud til den anden Side; skriver, og læser til henimod fire, klæder sig paa og det er Middag fra fire til 5, nu kommer den kjedeligste Tid til Klokken 8; jeg sidder paa mit Kammer, gider intet bestille, ikke sove; een af Tjenerne blæser daarligt paa Fløite indøvende sig et Stykke, jeg tænker paa Fløitespilleren i Qvarantainen og har samme Følelse. / Blæsten suser ude, Ilden i Kakkelovnen rumler, Maanen skinner ind. -Jeg vil ikke tænke paa dem Hjemme, saa længes jeg! - ........."

 H.C. Andersen på Glorup 14 maj 1847 - 1. juni 1847. 

".... Løverdag 15. Vaagnet i smukt Solskin, gaaet til Skoven der var udsprun­gen; hvide Anemoner, Smørblomster / der er vel ingen Variation i Bøgens grønne, men Friskheden, det Rene, de mørke Grene og Slagskyggerne gjøre en Afvexling. Kukkeren sang. Storken saae jeg igaar staae i Reden med udbredte Vinger........"

".....Søndag 23. Pindsedag. Aftes ringede KIokkerne før SolNedgang. Gik i Seng lidt over ti, jeg sov urolig! Blæsten rasede udenfor, jeg drømte at der stod nogen inde i mit  Sovkammer, foer op og syntes jeg saae to Skikkelser, de bleve mere og mere gjennemsigtige i det jeg stirrede og der var ikke uden Væggen at see ( -jeg veed det var Indbildning ) jeg var imidlertid urolig, for Overfald, tænkte paa det, stod tilsidst op, tændte Lys, fik Nøglen af, da jeg saae paa Uret var den netop 12. I Dag er det underligt faldet mig ind at Theodor og Christian Wulff var paa Havet - I Dag fik jeg Brev fra dem begge inde i et Brev fra Faderen Collin. I den grønne Skov har jeg holdt min Pindse-Andagt; Kukkerurt, hvide Anemoner, Skovmærker staae rundt om. Skoven er saa  jomfruelig reen grøn. /...."

H.C. Andersen på Glorup 12 maj 1848 - 19. juni 1848. 

Treårskrigen fra 1848-1850 kunne også mærkes på  Glorup. En krig hvor de tre hertugdømmer Slesvig , Holsten samt Lauenborg ønskede at løsrive sig fra kongeriget Danmark . Krige brød ud da kongen den 23 marts 848 afviser den slesvig-holstenske krav om løsrivelse. Krigen bølgede frem og tilbage og i 1850 stoppede krigen efter at stormagterne havde fremlagt et forslag om at Slesvig ikke skulle indlemmes i det danske rige og dermed er de grænser der er i dag stort set gældende. Tropperne kunne herefter vende hjem og blev betragtet som sejrherrer.

Afrejse med tog til Roskilde og derfra videre på sædvanlig vis til Glorup (ankomst d. 12.). Følger her, hvor der en tid er indkvartering af svenske officerer og soldater, mobiliseringen og skydeøvelserne, hører om maleren J. Th. Lundbyes død ved vådeskud. Hører beretninger fra officerer og menige om krigen. Skriver på sin roman. Udflugter til Ørbæklunde, Ravnholt, Lykkesholm og Hesselagergaard. Kan høre kanonaden fra Als også om natten. Er i Nyborg for at modtage de svenske officerer. Udflugter til Svendborg og Frørup.

 

 

 

 

Copyright © 2002-2008     www.visithcandersen.dk