H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Skitse af

udsmykning

til festen på Glorup

den 7. juli 1851.

Den gamle Excellense grev Otto Molkte har under hele Treårskrigen  vist stor energi og interesse som ægte dansk og han  vilde paa Fredericia-Slag-Dagen, arrangere en fest for de paa hans godser hjem permitterede soldater.

Festen blev den 7 juli, i stedet for den 6juli. Der var indbudt 160 Soldater, hver med en Pige og desuden kom andre indbudte så der var ca.  400 personer.

H.C.Andersen var festens Bournonville, der stod for det hele arrangementet og vandt derved  stor beundring lige nede fra røgteren og malkepigerne og op til de allerhøjeste på gården.

 H.C. Andersen arbejder i et stykke tid med at forberede festen for de hjemvendte soldater fra Glorup efter at de havde vundet treårskrigen . De har alle travlt  og arbejder med dekorering og æresport og det er ikke uden besvær men en af folkene der arbejder med udsmykningen siger "Det bliver saa net at selv Kongen turde see det !" Den 6. juli kom Sehested fra Broholm og havde Goldschmidt med og dette huede ikke HCA og var imod at de skulle ind i teltet og Goldschmidt sagde da også straks at våbenet for kongen så ud som en husartaske ! Dette synes HCA var meget arrogant, hovmodigt og næsten uforskammet af den lille fyr , som Goldschmidt blev kaldt.

Bønderfolkene var henrykte over at se hvad de så i teltet . Henad aften fik de dekoreret loftet og alle var meget glade for resultatet.

Teltet var placeret foran i alleen og var 50 alen langt, 16 alen bredt og 10 i midten og 8 på siderne. HCA havde benyttet træerne selv til kolonner omviklet dem med rødt damask og blomsterguirlander.

Uden på for indgangen er rapssejlene dækken med lagen, grønt, guirlander og flag . Der er to indgange foran og mellem dem indenfor orkesteret.

Mellem de to hovedindgange rejste sig, et par alen i vejret orkesteret og ovenover en glorie af flag; Hele væggen på begge sider af indgangen hang der skjolde hvorpå der stod generalernes navne. 

Over dørene og til rækværk for orkestret var nogle lange nymalede dørstykker, som blev fundet på loftet på Glorup. Et fløjsstykke fra en gammel præstehabit blev slået op som baggrund midtpå. Desuden var der en stor flora af gips med en frisk rosenkrans på armen . Et flag indenfor hver dør . Desuden var der kranse og fem flag over orkesteret.

I enden af salen var der to udgange der førte til et meget stort dannebrogs draperet telt og til en en stor buffet, hvor man hele natten kunde få forfriskninger, 12 alen dyb og mellem dørene en slags alter beklædt med grønt forneden, derpå en hængende blomsterhave og frugtbehængte citrontræer og orangetræer for enden. På hver side af udgangene sørgeurner med Skjolde hvorpå der stod faldnes navne. De faldne Schleppegrell Ry, Læssøe, Kranold, den første officer Hegermann og den sidste Dalgas. Nederst på siderne ved sørgevaser med langt sørgeflor under hvilket sad roser. Ovenfor et stort skjold hvorpå stod.

 

Landsoldat

 

For hvad Du maatte prøve og døie,

I Kamp, paa Vagt og i Slud,

Staae Taarer i mangt et Øie,

Gud signe Dig; - Du holdt ud ! -

 Ovenfor en stor krans af blodbøg og øverst guld laurbærgrene med en guldkrone, som var sprættet af et gammelt alterklæde fra 1750. den grevelige loge til 12 personer, våbenet oven over rækværket med en granguirlande på grønt klæde. Tæt ved buffeten røde skjolde på hvidt.

 

Udkast til udsmykningen i festteltet ved Glorup i anledning af soldaternes hjemkomst fra treårs-krigen.

 

Til venstre for indgangen midtpå var kongens navn på et blåt skjold med udskåret forgyldt trækrone samt en stor krans om.. Væggen var af rød damask, og to store krandse  og længere henne på tapetet to kranse.

Væggene til højre ud mod søen med en stor åben veranda beklædt med tæpper, en sundheds gudinde ovenpå .Der var blomster og en baldakin med lange nedhængende og flagrende bånd, som vimpler der er hvide og røde. Udsigt herfra til øen hvor der var aale slags flag, her lå også et lille fartøj med to master med flag . På væggen Helgesen midt på, længst oppe Molkte Bylov, så Krog og Meza .

Ovenstående er H.C.Andersens beskrivelse af festtelt m.m. i sin dagbogen fra den 7. juli 1851 skriver han om festens forløb:

Dagbogen 7. juli 1851:


"
7 Juli. Smukt Veir; Alt istand. Klokken eet kom Soldaterne i Procession og stillede sig i Borgaarden. Musikkoret fra Nyborg blæste: »Vor Gud han er saa fast en Borg«; Pastor Bjerring traadte ud paa den decorerede Trappe og holdt en lndlednings Tale, saa spilledes den tappre Landsoldat og Processionen gik til Dandsesalen hvor lange Borde paa hver Side var dækket; hver Karl sin Flaske Viin ; jeg sad øverst ved det boer hvor Excellensen satte sig med sin Broder Grev Carl Moltke. Vi fik temmelig feed Suppe. Kjød med Peberod, Dyresteeg og to Slags Kage, Excellensen udbragte Kongens Skaal, jeg sagde som Digt min Vise til Landsoldaten og Excellensen udbragte deres Skaal ; saa fik Krogh, Hansen ; Krigsministeren, Officererne, Søe-Etaten, Provst Engelbrecht udbrag  H. C. Andersens Skaal, og jeg fik et skingrende Hurra, Damernes ; den grevelige Familie oppe i Logen. Jeg udbragte senere een for Kjæresten, der gjorde megen Lykke; ja det er en Skaal man mener med sagde naivt een af Karlene (Viggo havde jeg undt at see denne Fest ) .Musik og Sang  » Det er ligesom Himmeriges Rige !« sagde den gamle Gartner Møller. Den Livlighed, den Musik, og al den Deilighed. Det er Himmeriges Rige. Efter Bord og Kaffe blev spadseret i Haven. »Den Mand maa have et flint Hoved!« sagde om mig Een af Karlene; og til Lægen om mig: »ja Excellen giver ham vist ogsaa en god Drikkeskilling!« -Lysene lyste godt i Lysekroneme. Lamperne bleve tændte i Aleen; een af de chinesiske Figurer spurgte en Soldat mig om det var en Preuser. Gik ud paa Aftenen med Grevinden & rundt om Vandet, Lamperne skinnede med Regnbufarver, som lange Orgel-Piber paa Vandspeilet, ligesaa ude fra det lille illuminerede, tomaster, Skib. Igjennem de to Aabninger af Teltet saae man de Dansende hvirvle rundt, det saae ud som Dukker i en Lirekasse ; Klokken halv eet gik jeg til Sengs.
8 Juli. Da jeg vaagnede Klokken 3, saae jeg endnu Lamperne brænde paa det lille Skib. Det blev Skylregn hele Dagen, Teltet flød med Vand. Brevene for Goldschmidt  bleve ikke afhentede._"

 

Foto:  Lars Bjørnsten Odense 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk